İlanlar

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı Alım Sınavı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı Alım Sınavı

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcısı Alım Sınavı yapacaktır.

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından;

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
I. GENEL BİLGİLER
Özelleştirme İdaresi Başkanlığına; sözlü giriş sınavı ile Genel İdare Hizmetleri sınıfı
7 nci /9 uncu derecede 15 adet kadroya atanmak ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanı
olarak yetiştirilmek üzere Uzman Yardımcısı alınacaktır.
Öğrenim dalları itibarıyla alınacak Uzman Yardımcısı sayısı, sözlü sınava katılabilecek aday
sayısı, KPSS puan türleri ve istenilen taban puanlar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

ozellestirme

II. GİRİŞ SINAVINA KATILMA ŞARTLARI
Giriş sınavına katılabilmek için aşağıda belirtilen şartlar aranır:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde
belirtilen genel şartları taşımak,
b) Son başvuru tarihi itibarıyla, üniversitelerin yukarıdaki tabloda belirtilen en az dört yıllık
lisans eğitimi veren fakültelerinden/bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun olmak,
c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 04-05 Temmuz 2015, 22-29
Mayıs 2016 tarihlerinde Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), puan türleri itibarıyla
en az yukarıdaki tabloda belirtilen taban puanları almış olmak,
ç) 2016 yılı Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak
(01.01.1981 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir).
III. BAŞVURU
1) Başvuru tarihi, yeri ve şekli
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzman Yardımcılığı giriş sınavı için başvurular 11 Ekim 2016
tarihinde başlayıp, 26 Ekim 2016 tarihinde saat 18.00‘da sona erecektir.
Başvuruların, başvuru için istenilen belgeler ile birlikte şahsen, elden veya posta yolu ile
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş 06600 /ANKARA
adresine yapılması gerekmektedir. İnternet erişimi üzerinden başvuru kabul edilmeyecektir.
Posta ile yapılan başvuruların İdareye en geç son başvuru günü mesai bitimine kadar
ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içerisinde
yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
2) Başvuru için istenilen belgeler şunlardır:
a) Özelleştirme İdaresi Başkanlığının “www.oib.gov.tr” internet adresinden temin edilerek
doldurulacak olan Başvuru Formu,
b) Yüksek öğrenim diplomasının veya mezuniyet belgesinin İdare tarafından onaylı örneği,
(Yurtdışında eğitim görmüş ise Yükseköğretim Kurulundan alınacak denklik belgesinin İdare
tarafından onaylı örneği)
c) KPSS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı, fotokopisi veya İdare tarafından onaylı örneği,
ç) T.C. kimlik numarası beyanı,
d) Adayın kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişi,
e) 2 adet vesikalık fotoğraf, (fotoğraflar son altı ay içinde çekilmiş 4,5×6 cm. ebatlarında
olacak ve 1 adedi başvuru formuna yapıştırılacaktır.)
Başvuru sırasında istenilen belgelerin aslı ibraz edilmek kaydıyla Özelleştirme İdaresi
Başkanlığı Personel ve Eğitim Daire Başkanlığınca da onaylanabilecektir. Eksik belge ve
bilgi bulunan başvurular ile şartları uymadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye
alınmayacaktır.
IV. GİRİŞ SINAVI
1) Başvuruların İncelenmesi ve Adayların Sınava Kabulü
a) Başvuran adaylardan KPSS sonuçlarına göre en yüksek puana sahip olandan başlanarak,
bu ilanda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katına kadar aday (son sıradaki
adayla eşit puana sahip olanlar dahil) sınava çağrılacaktır.
b) Giriş sınavına katılmaya hak kazananların adları, soyadları, KPSS puanları ile sınav tarih
ve saatleri http://www.oib.gov.tr web sitesinde ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı binası
girişinde ilan edilecek olup, sınava girecek adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
c) Giriş Sınavına girmeye hak kazanan adaylar ilanda belirtilen yer, tarih ve saatte, nüfus
cüzdanı veya pasaportu (Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, güncel bir fotoğraf ve
T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Bu şartlarda olmayan
nüfus cüzdanı veya pasaport kabul edilmeyecektir.) ile birlikte hazır bulunacaklardır.
2) Sınav şekli ve konuları
Giriş sınavı sözlü sınav şeklinde yapılacaktır:
Sözlü sınav, adayların;
a) Mezun oldukları bölüm ile ilgili alan bilgisi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığının faaliyet alanı
ve Özelleştirme mevzuatı ile ilgili konulardaki bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle gerçekleştirilir.
Adaylar, komisyon tarafından (a) bendi için 50 (elli) puan, diğer bentlerde yazılı özelliklerin
her biri için 10 (on) puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa
geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz. Sözlü
sınavda başarılı sayılmak için, Giriş Sınavı Komisyonu başkan ve üyelerinin yüz tam puan
üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.
V. SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SINAV SONUÇLARININ İLANI
Sözlü giriş sınavında başarı sıralaması, sözlü sınavı puanlarına göre belirlenecektir. Sözlü
sınav puanının eşitliği durumunda, KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer
alacaktır.
Giriş Sınavı Komisyonu tarafından; sınavda başarılı olmaları şartıyla, giriş sınavı sonunda
puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle, öğrenim dalları itibarıyla sınav
duyurusunda atama yapılacağı belirtilen Uzman Yardımcısı kadro sayısı kadar asıl aday ile
kadro sayısının yarısını geçmemek üzere yedek adayın isimleri belirlenerek, Özelleştirme
İdaresi Başkanlığının “www.oib.gov.tr” internet adresinde ilan edilecektir.
İdare, başarılı aday sayısının öğrenim dalları itibarıyla ilan edilen kadro sayısından az olması
halinde, giriş sınavı duyurusunda ilan edilen kadro sayısından daha az sayıda uzman
yardımcısı alma veya yukarıda belirtilen fakülte veya bölümlere ilişkin kontenjan sayıları
arasında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Giriş sınavında başarılı olan adayların ad ve soyadları ile aday numaralarının yer aldığı asil
ve yedek listeler Özelleştirme İdaresi Başkanlığının “www.oib.gov.tr” internet adresinde ilan
edilecektir.
VI. DİĞER HUSUSLAR
1) Ataması yapılacak adaylardan istenilecek belgeler
Giriş sınavında başarılı olan adayların, giriş sınavı sonuçlarının İdarenin “www.oib.gov.tr”
kurumsal internet sitesinde ilan edildiği tarihi takip eden 15 (on beş) gün içerisinde, aşağıda
belirtilen belgeleri Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Personel ve Eğitim Daire Başkanlığına
teslim etmeleri gerekmektedir:
a) Görevini devamlı yapmasına engel bir hali bulunmadığını ve seyahat engeli olmadığını
belirtir yazılı beyanı,
b) Adli sicil yazılı beyanı,
c) Erkek adaylar için askerlikle ilgili beyanı,
ç) 4 adet vesikalık fotoğraf.
2) Uzman Yardımcılığına atanma
Giriş sınavını kazananların Uzman Yardımcısı kadrolarına atanmaları ve adaylıklarına ilişkin
işlemler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları
Hakkında Kanun hükümlerine göre yapılacaktır.
Öğrenim dalları itibarıyla giriş sınavı duyurusunda atama yapılacağı belirtilen Uzman
Yardımcısı kadro sayısı kadar aday, başarı sıralamasına göre Uzman Yardımcısı olarak
atanır. Yedek listede yer alan adayların hakları, ilan tarihini takip eden altı ay için geçerlidir
ve daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez. Giriş
Sınavına katılan diğer adaylar için yetmiş ve üzeri puan almış olmak, Uzman Yardımcısı
olarak atanmak için kazanılmış hak sayılmaz.
Atama işlemlerinin yapılması için, ilan edilen süre içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde
başvuru belgeleri ile birlikte müracaat etmeyenlerin atama işlemleri yapılmaz.
Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit
edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu
kişiler hiçbir hak talep edemez ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda
bulunulur. Bu kişiler kamu görevlisi olması halinde bu durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.
Giriş sınavını kazananlara yapılacak bildirimde belirtilen süre içinde başvuruda
bulunmayanlar, atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa
alınma şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması
yapılmayanların yerlerine, yedek listeden atama yapılacaktır.
3) İtirazlar
Adaylar sözlü giriş sınav sonucuna ilişkin itirazlarını “www.oib.gov.tr” internet adresinde sınav
sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren en geç 7 (yedi) gün içerisinde, itiraz konusunun ve
iletişim adreslerinin açıkça yazılı olduğu dilekçe ile Özelleştirme İdaresi Başkanlığına
yapacaklardır.
T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla yapılan itiraz ile
süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
VII. BİLGİ ALMA
Giriş sınavı ile ilgili olarak, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Personel ve Eğitim Daire Başkanlığının;
0 (312) 585 82 97 – 585 82 96 – 585 81 68 numaralı telefonlarından bilgi alınabilir.
İlan olunur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir