Atamalar

İhtiyaç ve Norm Kadro Fazlası Öğretmenler İle İlgili Genelge Yayınlandı

İhtiyaç ve Norm Kadro Fazlası Öğretmenler İle İlgili Genelge Yayınlandı

İhtiyaç ve Norm Kadro Fazlası Öğretmenler İle İlgili Genelge Yayınlandı. Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünce Norm Kadro Fazlası Öğretmenler ile ilgili Genelge yayınlanmış olup ayrıntılar aşağıda verilmiştir.

İhtiyaç ve Norm Kadro Fazlası Öğretmenler İle İlgili Genelge Yayınlandı

Ülkemizin varlığına, birlik ve beraberliğine karşı son dönemde yaşanan bazı olaylarda
rol aldığı tespit edilen öğretmenlerin görevlerine son verilmesi nedeniyle oluşan öğretmen
ihtiyacının bir kısmı, daha önce atanan ve yetiştirme sürecini tamamlayan öğretmenler ile
önümüzdeki ay ataması yapılacak sözleşmeli öğretmenlerce karşılanacaktır. Söz konusu
öğretmen ihtiyacının bir kısmı da, ihtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin öğretmen açığı
bulunan eğitim kurumlarına atanmaları yoluyla giderilecektir. Bu ihtiyacın, eğitim ve öğretim
yılının başladığı ilk günlerde karşılanması özel önem arz etmektedir.
Bilindiği gibi Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme
Yönetmeliğinin “İhtiyaç ve norm kadro fazlası öğretmenlerin yer değiştirmeleri” başlıklı
53’üncü maddesinde; “(1) Eğitim kurumunun ya da bölümün/eğitim kurumunda
uygulanmakta olan mesleki ve teknik eğitim alanının kapanması, program değişikliği,
Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararıyla ders/alan kaldırılması ya da
norm kadro esasları gereğince yapılacak düzenlemeler sonucu öğretmen fazlalığı oluşması
hâlinde; eğitim kurumunun ya da bölümün kapatılması veya program değişikliği sonucunda
bu eğitim kurumlarında görevli öğretmenler, yeni eğitim kurumu açılarak öğrencilerin
taşınması hâlinde bu eğitim kurumlarına, öğrenci azlığı nedeniyle kapatılan eğitim
kurumlarında ya da bölümlerde görevli olanlar ise açık norm kadro bulunması hâlinde
öncelikle öğrencilerin taşındığı eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında ihtiyaç
duyulan eğitim kurumlarına mazeretleri ve tercihleri de dikkate alınmak suretiyle atanır.
(2) Bu şekilde yapılan atamalarla fazlalığın giderilememesi hâlinde bu durumdaki
öğretmenler tercihleri de dikkate alınmak suretiyle öncelikle il içinde alanlarında ihtiyaç
duyulan eğitim kurumlarına atanır…
(5) Bu madde kapsamında il içinde yapılan atamalarla fazlalığın giderilememesi
durumunda fazlalık, il içinde zamana bağlı olmaksızın yapılacak yer değiştirmelerle giderilir.
Bu şekilde yapılacak yer değiştirmeler, duyurusu yapılan eğitim kurumlarına öğretmenlerin
tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılır. Fazla konumdaki
öğretmenlerden herhangi bir kuruma atanmak üzere başvuruda bulunmayanlar ile tercihlerine
atanamayanların görev yerleri, il içinde valiliklerce resen belirlenir. Ancak ilgili mevzuatına
göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen
öğretmenler ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan
hısımları bulunan öğretmenlerden norm kadro fazlası konumunda bulunanlar, engellilik
durumlarının devamı süresince resen görev yeri belirlemeden istisnadır.” hükmüne yer
verilmiştir.
Diğer taraftan, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim
Kurumları Yönetmeliğinin 11’inci maddesinde; “(1) Yöneticiler dört yıllığına görevlendirilir.
(2) Öğretmenler dört yıllığına atanırlar.
(3) Aynı unvanla aynı eğitim kurumunda sekiz yıldan fazla süreyle yönetici veya
öğretmen olarak görev yapılamaz.
(4) Görev süresi biten öğretmenlerin iş ve işlemleri okul müdürlüğünce, yöneticilerin
işlemleri ise il millî eğitim müdürlüğünce başlatılır.” hükmü, 12’nci maddesinde; “(1)
Yöneticilikte veya öğretmenlikte geçen dört ve sekiz yıllık sürenin hesabında; eğitim
kurumunda aynı unvanla geçirilen hizmet sürelerinin toplamı esas alınır. Görevinin sona
ereceği tarih; ders yılının içinde olması halinde dört yıllık veya sekiz yıllık sürenin dolduğu
tarihin içinde bulunduğu ders yılının son günü, ders yılının dışında olması halinde dört yıllık
veya sekiz yıllık sürenin dolduğu tarihi takip eden ders yılının son günüdür.” hükmü, geçici
1’inci maddesinde ise; “(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte valiliklerce ataması
yapılmış olan öğretmenler ile görevlendirilmesi yapılmış yöneticilerden dört veya sekiz yıllık
görev süresini tamamlayanların görevleri sona erer. Bunlardan sekiz yıldan az, dört yıldan
fazla çalışanlar bu okullarda sekiz yıllık görev süresi tamamlamak üzere
atanabilir/görevlendirilebilirler. Görev sürelerini dolduran yönetici ve öğretmenler istekleri
de dikkate alınarak ilgili mevzuatı uyarınca durumlarına uygun okullara öğretmen olarak
atanırlar. Bu öğretmenlerden herhangi bir okul/kuruma atanmak üzere başvuruda
bulunmayanların veya tercihlerinden birine atanamayanların görev yerleri il içerisinde
valiliklerce resen belirlenir.” hükmü yer almaktadır.
Bu çerçevede, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin
Yönetmeliğin 9’uncu maddesinin son fıkrası hükmünün de dikkate alınarak ihtiyaç ve norm
kadro fazlası öğretmenler ile özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarında sekiz
yıllık görev süresini dolduran yönetici ve öğretmenlerden;
1- Tercihte bulunanların, en fazla 25 eğitim kurumu tercih etme hakkı verilmek üzere
tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre il içinde,
2- Tercihlerine atanamayanlar ile tercihte bulunmayanların, hizmet puanı en fazla
olandan başlamak üzere öncelikle görev yapmakta oldukları ilçe içinde, bunun mümkün
olmaması durumunda ise hizmet puanı en az olandan başlamak üzere görev yapmakta
oldukları il içinde resen,
alanlarında öğretmen ihtiyacı bulunan eğitim kurumlarına başvurular 23 Eylül 2016
tarihine kadar alınacak, atamaların ise valiliklerce 26 Eylül 2016 tarihine kadar yapılacaktır.
Bu kapsamda yapılacak atamalarda; eğitim kurumlarının boş öğretmen norm
kadrolarının, atama yetkisi Bakanlıkta olanlar hariç, tamamı açık gösterilecek ve yeni açılan
eğitim kurumları ile özel okullardan Bakanlığımıza devredilenlere yapılacak atamalara
öncelik verilecektir.
Ayrıca öğretmenler, zarurî durumlar dışında gerek Bakanlığımızın merkez ve taşra
teşkilatı birimlerinde gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak
görevlendirilmeyecektir.
Gereğini rica ederim.

 

Genelgeye ulaşmak için norm-kadro-fazlasi-ogretmenler-genelge  tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir