İlanlar

Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı 4B Sözleşmeli Personel Alımı

Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı 4B Sözleşmeli Personel Alımı

Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı 4B Sözleşmeli Personel Alımı yapacaktır.

Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı

Tarımsal Araştırmalar Ve Politikalar Genel Müdürlüğü

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme Ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü

657 Sayılı Kanunun 4/B Maddesi Kapsamında Sözleşmeli Personel Alımı

 

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2016 yılında
yapılan KPSS lisans sınavı ve 2014 yılında yapılan KPSS önlisans sınavı sonucuna göre,
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim
Enstitüsü Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun
4/B maddesine göre sözleşmeli Deniz Trafik Kılavuzu, Mühendis, Tekniker ve Biyolog
olmak üzere 4 (Dört) sözleşmeli personel alınacaktır. Müracaat edilecek pozisyonlar ve
sayıları Tablo-1’de verilmiştir.
I. SÖZLEŞMELİ PERSONEL OLARAK ÇALIŞTIRILACAKLAR DA ARANACAK ŞARTLAR
A) GENEL ŞARTLAR:
İlanda belirtilen pozisyonlara müracaat edecek adayların aşağıdaki genel şartlara sahip
olmaları gerekmektedir.
1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
3. Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa
uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlardan ( zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık)
mahkum olmamak.
4. 53. Madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel
olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
5. Askerlik durumu;
 Askerlikle ilgisi bulunmamak.
 Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
6. İlan edilen pozisyonlara yerleştirilmek üzere başvuru yapanların, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nun 4/B maddesindeki, aynı Kanunun 48 inci maddesinin (A)
fıkrasının 1, 4, 5, 6 ve 7. bentlerindeki ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına
İlişkin Esasların Ek 1. maddesindeki şartları da taşımaları gerekmektedir.
7. Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 45 yaşını doldurmuş olanlar
başvuru yapamayacaklardır.
8. Başvuru yapacak adaylardan; Deniz Trafik Klavuzu, Mühendis ve Biyolog kadrosu
için 2016 yılında yapılmış olan 2016-KPSS Lisans sınavına girmiş olmak, KPSSP3
puan türünden en az 50 puan almış olması gerekmektedir. Tekniker kadrosuna başvuru
yapacak adaylar için; 2014 KPSS Ön lisans sınavına girmiş olmak, KPSSP93 puan
türünden en az 50 puan almış olması gerekmektedir.
9. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasları belirleyen Bakanlar Kurulu
Kararının “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde
sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe
kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam
edilemez.” hükmü uyarınca bu durumda olan adayların başvurusu değerlendirmeye
alınmayacaktır.
10. Genel şartlar ile özel şartlarda başvurdukları pozisyonla ilgili aranan niteliklere sahip
olmayan ve aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri verilen süre
içerisinde getiremeyen adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
B) ÖZEL ŞARTLAR
Genel şartları yanı sıra adayların aşağıda belirtilen özel şartları da taşımaları
gerekmektedir.
1. Sözleşmeli personel pozisyonları, hangi bölüm-lisans/önlisans programı mezunlarının
alınacağı ve aranan nitelikler Tablo-1’de verilmiştir. Başvuracak kişilerin başvurduğu
sözleşmeli pozisyona ilişkin Tablo-1’de belirtilen aranan niteliklere sahip olması
gerekmektedir.
2. Yüksek lisans istenilen sözleşmeli personel pozisyonlarına başvuran adayların
müracaatların sona erdiği tarihten önce yüksek lisansını tamamlamış olması gerekir.
3 . İngilizce Dil Belgesi için YDS, KPDS, ÜDS’den en az 50 puan almış olmak veya
uluslararası geçerliliği bulunan en az aynı puana eşdeğer puan aldığını gösteren belge
4. Sağlık bakımından çalışmasına engel hali bulunmamak.
II. BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ, TARİH VE İSTENİLEN BELGELER
Başvurular doğrudan Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü
Müdürlüğü Kepez Birimine (Yeşilbayır mahallesi Akdeniz Bulvarı No:2 Döşemealtı-
ANTALYA) yapılacaktır.
1. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular, Sözleşmeli Personel
Alımı ile ilgili ilanların yayınlandığı gün başlayacak ve 07.10.2016 günü mesai saati
bitiminde sona erecektir.
2. Başvuruda istenen Belgeler;
 Dilekçe
 Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurum onaylı örneği
 KPSS sonuç belgesi
 Sabıka Kaydı
 Askerlik durumunu bildirir belge
 Sağlık Raporu (Tam Teşekküllü Hastaneden alınacaktır)
 6 Adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş)
 YDS, KPDS, ÜDS veya geçerli eşdeğer dil belgesi
 Başvuru yapılan pozisyonun aranan niteliklerinde “Yüksek Lisansını Yapmış
Olmak” şartı var ise, Yüksek Lisans diplomasının aslı veya kurum onaylı örneği
 Beyan (Müracaat sırasında doldurulup teslim edilecektir.)
3. Belirtilen sürenin bitimine kadar müracaat eden ve şartları taşıyanlar arasında
yapılacak değerlendirme sonucunda, sıralama listesi ve sözleşme imzalamaya hak
kazanan 4(dört) kişi, değerlendirme komisyonunca belirlenecek olup sınav
tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde kurum internet adresinden ilan edilerek
duyurulacaktır.
III. YERLEŞTİRME VE SONUÇLARININ DUYURULMASI:
Yerleştirme işlemi; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ve
06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Esasları çerçevesinde, yazılı ve
sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonlarla ilgili aranan nitelikleri taşıyan ve
verilen süre içerisinde istenen belgelerle eksiksiz olarak müracaat eden adaylar arasından,
2016 yılında yapılmış olan KPSS lisans sınavı sonucuna göre alınacak adaylar için (B)
grubu KPSSP3 puan türüne, 2014 yılında yapılmış olan KPSS ön lisans sınavı sonucuna
göre alınacak adaylar için ise KPSSP93 puan türüne göre sıralama yapılır. Her pozisyon
için asil adaylar dışındakiler yedek listeye alınır. Deniz Trafik Kılavuzu kadrosuna müracaat
edecekler, 06.06.1978-7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince; Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek-2 sayılı cetvelinde yer alması nedeniyle (B)
grubu KPSSP3 puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle Enstitüsü/İstasyon
Müdürlükleri tarafından sadece mesleki uygulamalı sınava tabi tutulacaktır. Mesleki
sınav yeri ve tarihi ilgili Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilecektir.
Sonuçlar başvuru yapılan Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü
Müdürlüğü tarafından duyurulacaktır.
KPSS’de yüksek puan almak ilanda yer alan sözleşmeli pozisyonlara yerleştirmede tek
başına bir hak teşkil etmeyecektir. Pozisyonlar için belirtilen genel şartlara ve niteliklere
sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda
bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar
bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.
Bu durumda olanların yerleştirmeleri yapılsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir ve İdare
tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin
edilecektir.
ÖNEMLİ AÇIKLAMA
657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin B fıkrasının ilgili kısmında ” Bu şekilde
istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar
Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih
tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında
istihdam edilemezler” hükmü, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esasları belirleyen Bakanlar Kurulu Kararının “Yeniden Hizmete
Alınma” başlıklı Ek 1 inci maddesinin 3. bendinde; “Sözleşmeli personelin, hizmet
sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin
feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih
tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel
pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

 

gida-tarim-beyan

gida-tarim-aranan-sartlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir