İlanlar

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Personel Alım Sınavı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Personel Alım Sınavı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Personel Alım Sınavı yapacaktır.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Personel Alım Sınavı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Avukatlık Giriş Sınavı Duyurusu
Kuruluş merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere, 21/10/2014 tarihli 29152 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği
ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre boş bulunan 2 (iki) Merkez, 3 (üç)
Taşrada (İstanbul Atatürk Havalimanı) istihdam edilmek üzere 5 (beş) adet Avukat pozisyonuna 399
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında atama yapılmak üzere sözlü sınavla Avukat alımı
yapılacaktır.
I- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI
Giriş sınavına katılmak isteyen adaylarda son başvuru tarihi 07/10/2016 itibariyle aşağıdaki
şartlar aranacaktır:
1) 657sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,
2) Hukuk fakültelerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş
yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
3) Başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak,
4) KPSS (B) Grubu kadrolar için yapılan 22 Mayıs 2016 tarihli Kamu Personeli Seçme
Sınavından KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
şartları aranır.
II- BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE YERİ
Giriş sınavı başvuruları 29/09/2016 tarihinde başlayacak, 07/10/2016 tarihi mesai bitiminde
(saat 17:30) sona erecektir.
Başvurular, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (Emniyet Mahallesi Mevlana
Bulvarı, No:32 Etiler 06560 Yenimahalle Ankara) veya www.dhmi.gov.tr internet adresinden temin
edilecek başvuru formu doldurularak, istenilen belgeler ile birlikte şahsen, elden veya posta yoluyla
İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına yapılacaktır.
Posta ile yapılan başvurularda III. bölümde istenilen belgelerin son başvuru tarihine kadar
Genel Müdürlüğe ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler veya eksik belgelerle yapılmış olduğu yahut
gerçeğe aykırı beyanlar içerdiği anlaşılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
Başvuru formu ve ekli belgelerin incelenmesi sonucu I. bölümde belirtilen şartlara haiz olup,
sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi www.dhmi.gov.tr internet adresinde ve (Emniyet
Mahallesi Mevlana Bulvarı, No:32 Etiler 06560 Yenimahalle Ankara) adresinde yer alan Kurum Genel
Müdürlük binasında asılarak ilan dilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
III- SINAVA GİRECEKLERDEN İSTENECEK BELGELER
Giriş Sınavına katılmak isteyen adaylar, İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığından veya Genel
Müdürlüğün internet sayfasından temin edecekleri sınav başvuru formunu doldurarak aşağıdaki
belgeleri eklemelidirler:
1) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (eğitimini yurt dışında
tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği).
2) Avukatlık ruhsatnamesinin aslı veya onaylı örneği
3) Üç adet vesikalık fotoğraf
4) 22 Mayıs 2016 tarihlerinde yapılan KPSS (B) grubu sonuç belgesi bilgisayar çıktısı
5) Nüfus Cüzdanı Sureti
6) Özgeçmiş
Yukarıda listelenen belgelerin son başvuru tarihine mesai bitimine kadar Kuruma teslim
edilmesi şarttır. Bu belgeler, asılları ibraz edilmek kaydıyla Genel Müdürlük tarafından da
onaylanabilir.
IV- SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE KONULARI
Giriş sınavı, 01.11.2016 tarih, saat: 10.00’da (Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı, No:32
Etiler 06560 Yenimahalle Ankara) adresinde yer alan Kurum Genel Müdürlük binası Hukuk
Müşavirliğinde yapılacaktır.
KPSSP3 puanı en yüksek adaydan başlamak üzere yapılan sıralamaya göre, atama yapılacak
pozisyon sayısının beş katı kadar aday sınava çağrılır. Sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit
puana sahip adaylarda sınava çağrılır.

Giriş sınavı sözlü olarak yapılacaktır. Sınav konuları şunlardır:
1) Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, Medeni Usul Hukuku,
İcra ve İflas Hukuku, İdare Hukuku. İdari Yargılama Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Usul
Hukuku, İş Hukuku konularına ilişkin bilgi düzeyi,
2) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
3) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
4) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
5) Genel yetenek ve genel kültürü,
6) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle
değerlendirilir.
V- DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Sözlü sınav IV. bölümde yer alan dördüncü fıkranın “1” numaralı bendi için elli puan, “2” ila
“6” numaralı bentlerde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir ve verilen
puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin
yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalaması en az yetmiş olması şarttır.
Sözlü sınavda en yüksek not alan adaydan başlanılarak başarı puanı tespit edilir ve nihai başarı
sıralaması yapılır. Başarı sıralaması en yüksek not alandan başlamak üzere belirlenir. Sınav puanlarının
eşit olması durumunda KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.
Bu sıralama sonucunda, 5(beş) asıl aday ile 2(iki) yedek aday belirlenir.
Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, sıralamaya giremeyen adaylar için
müktesep hak teşkil etmez.
Giriş sınavı sonuçları, Genel Müdürlüğün internet sitesinde ve duyuru panosunda ilan edilir.
Ayrıca, sınavı asıl olarak kazanan adaylara ve atama sırası gelen yedek adaylara yazılı bildirim yapılır.
Adaylar sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren on gün içinde sınav sonuçları yazılı olarak
itiraz edebilirler. İtirazlar en geç yedi iş günü içerisinde Sınav Komisyonu tarafından değerlendirilerek
sonuçlandırılır ve ilgililere yazılı olarak bildirilir.
Giriş sınavını kazananlardan sınav başvuru formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ve
belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Atamaları
yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda
bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulur.
Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Genel Müdürlüğün www.dhmi.gov.tr
internet sayfasından yapılacaktır.
İlan olunur.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Adres: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ)
Emniyet Mahallesi Mevlana Bulvarı, No:32 Etiler 06560
Yenimahalle Ankara
Telefon: 0312 204 20 00

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir